Obchodní podmínky

 

Obchodní a doručovací podmínky

 

platné pro nákup v internetovém obchodu provozovaném společností PILA UNION s.r.o. , se sídlem M. Kršňákové 175, 403 17 Chabařovice, IČ : 62741918,zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C., vložce číslo 8816 , který je provozován na webových www.pilaunion.cz

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost PILA UNION s.r.o. a kupujícího .

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Je-li smluvní stranou spotřebitel (kupující, který zboží neobjednává v souvislosti se svou podnikatelskou činností), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb).

Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel (kupující, který zboží objednává v souvislosti se svou podnikatelskou činností) řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

 

Smluvní strany

    Prodávající je společnost PILA UNION s.r.o. , se sídlem M. Kršňákové 175, 403 17 Chabařovice, IČ: 62741918, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, v oddílu C., vložce číslo 8816.

    Kupující se rozlišuje vzhledem k platné právní úpravě na kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

    Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

    Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Kupní smlouva

    Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

    Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má Kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.

 

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

 

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu).

 

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

 

    * na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

    * na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

    * na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Cena

Cena zboží je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího platným v den uzavření kupní smlouvy a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu společnosti PILA UNION s.r.o. . Východiskem pro určení ceny zboží jsou ceny uvedené v elektronickém katalogu. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny v závislosti na změnách tržních podmínek. Obsah katalogu bude průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován.

Ceny v elektronickém katalogu jsou konečné! Zahrnují všechny slevy prezentované na našem webu a nelze z nich uplatnit další slevy.

V ceně zboží nejsou zahrnuty vratné obaly a náklady na přepravu a vykládku zboží na místo určené kupujícím. Tyto jsou účtovány kupujícímu zvlášť jako služba.

 

Platební podmínky

Kupující uhradí objednané zboží prostřednictvím jedné z nabízených možností:

 

  1. Hotově při předání a převzetí zboží v provozovně prodávajícího.
  2. Hotově při předání a převzetí zboží zaslaného prostřednictvím zásilkové služby PPL CZ s.r.o. (viz. aktuální podmínky na adrese www.ppl.cz).
  3. Prostřednictvím bankovního převodu, na základě vystaveného zálohového listu v případě objednané dopravy zboží na místo určené kupujícím.

 

Na základě sestavené a potvrzené objednávky vystaví prodávající kupujícímu zálohový list, který není daňovým dokladem a pošle ho na adresu elektronické pošty (e-mail) zadanou při objednávce. Po zaplacení zálohového listu vystaví prodávající kupujícímu fakturu (daňový doklad) se všemi náležitostmi, kterou opět odešle prostřednictvím elektronické pošty, nebo ji kupující obdrží při předání a převzetí zboží.

 

Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává až do úplného zaplacení jeho kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. Místem předání a převzetí zboží je provozovna společnosti PILA UNION s.r.o., nebo místo určení uvedené v závazné objednávce v případě využití dopravních služeb. Při předání zboží kupujícímu je prodávající povinen předat kupujícímu doklady osvědčující množství, kvalitu, cenu zboží a datum předání kupujícímu.

Kupující je povinen prodávajícímu při převzetí zboží odběr v daném množství, kvalitě, termínu a v dohodnuté ceně potvrdit. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží, nebo předání zboží smluvnímu přepravci.

 

Dodací podmínky

Prodávající nabízí kupujícímu následující možnosti odběru zboží:

  1. Vlastní odběr v provozovně společnosti PILA UNION s.r.o. , M.Kršňákové 175, 40317 Chabařovice
  2. Doprava do místa určení dle potvrzené objednávky, cena dopravného se určuje podle ceníku společnosti PILA UNION, resp. smluvních přepravců.
  3. Dodání prostřednictvím zásilkové služby PPL (cena se stanoví podle aktuálních obchodních podmínek společnosti PPL CZ s.r.o., více na www.ppl.cz).

 

V případě, že čekání dopravce prodávajícího v místě určení překročí 1 hodinu, vyhrazuje si prodávající právo účtovat poplatek ve výši 500,- Kč za každou další započatou hodinu.

 

 

Reklamační řád

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací kupující plnění, které mu poskytl prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Za situace, kdy je potřeba zboží zaslat zpět prodávajícímu, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly.

Při jakékoli návštěvě reklamačního technika u kupujícího je třeba, aby byl vyhotoven protokol o zjištěných závadách a formě jejich odstranění.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena kupujícímu převodem na bankovní účet.

 

Ochrana dat

 Používáním elektronického obchodu společnosti PILA UNION s.r.o. a užíváním jeho služeb dává kupující souhlas se shromažďováním některých osobních údajů o něm. Prodávající se zavazuje, že podklady sloužící k uzavření objednávky, nebudou poskytovány třetím osobám, ani jinak zneužity. Prodávající je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o uživatelích serveru orgánům činným v trestním řízení.

 Veškeré požadované informace jsou nezbytné k identifikaci a autorizaci kupujícího a následné obchodní komunikaci.

 Pokud by kupující nesouhlasil s dalším zpracováním jeho osobních údajů pro nabízení obchodu a služeb, je oprávněn toto kdykoliv sdělit prodávajícímu a jeho osobní údaje budou odstraněny z elektronické evidence.

  

Omezení provozu elektronického obchodu

 Prodávající může omezit nebo přerušit provoz elektronického obchodu, a to na nezbytně nutnou dobu za účelem odstranění poruch či jiných vad, nebo z důvodu údržby či aktualizace obchodu.

 

Řešení sporů

 Veškeré majetkové spory mezi prodávajícím a kupujícím budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

Poslední úpravy těchto obchodních podmínek proběhly dne 22.08.2011

Akční nabídka

Baumit DuoContact 25kg

Baumit DuoContact 25kg

Lepicí a stěrková malta na bázi cementu pro lepení a stěrkování fasádních izolačních desek, vodoodpudivá. Min. tloušťka armovací vrstvy je 3 mm.

141,60 Kč / ks vč. DPH

Dřevěné  lišty

Dřevěné lišty

Dřevěné lišty různých profilů - rohové, krycí, podlahové, stropní. Délka 200cm

od 23,00 Kč / ks vč. DPH

Baumit Baumacol Basic C1 25kg

Baumit Baumacol Basic C1 25kg

Lepicí malta třídy C1 pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene v exteriéru i interiéru.

101,60 Kč / ks vč. DPH

Dřevěné brikety 10kg

Dřevěné brikety 10kg

Dřevěné brikety vhodné zejména k topení v krbu a krbových kamnech.

54,00 Kč / balení vč. DPH (65,00 Kč)

T-REX

T-REX

Vysokopevnostní lepidlo.

od 106,00 Kč / ks vč. DPH

Baumit štuková omítka Extra 25kg

Baumit štuková omítka Extra 25kg

Přírodně bílá čistě vápenná ručně zpracovatelná omítka pro interiéry, se zpomalenou zpracovatelností, nevhodná jako podklad pod obklady, min. tloušťka 2 mm.

89,30 Kč / ks vč. DPH

Baumit MM50 25kg

Baumit MM50 25kg

Vápenocementová zdicí malta pro běžné zdění. Třída pevnosti M 5. zrnitost: 4 mm

58,10 Kč / ks vč. DPH

Baumit Beton B20 40kg

Baumit Beton B20 40kg

Suchá betonová směs pro všechny betonářské práce v domě i na zahradě, jako např. podklad pod dlažbu, základy, schody, překlady, stropy a opěrné zdi. Třída C 16/20.

100,40 Kč / ks vč. DPH

Palubky obkladové  - klasik

Palubky obkladové - klasik

Obkladové palubky vhodné pro vnitřní (tloušťka 12,5 mm) a vnější použití (tlouťka 16 a 19 mm). Provedení pero drážka, profil klasik (bez viditelného pera).

od 173,03 Kč / m2 vč. DPH

Baumit Baumacol FlexUni 25kg

Baumit Baumacol FlexUni 25kg

Flexibilní lepicí malta třídy C2T pro lepení keramických obkladů a dlažeb, mozaiky i prvků z přírodního kamene, kameniny, klinkerových pásků v exteriéru i interiéru. Vhodná i pro zvýšené statické a termické namáhání (např. podlahové vytápění).

228,70 Kč / ks vč. DPH

Baumit Manu 1 25kg

Baumit Manu 1 25kg

Jemná jádrová, vápenocementová, ručně zpracovatelná omítka pro exteriéry i interiéry. zrnitost: 1 mm, min. tloušťka: 10 mm inter./20 mm exter.

71,40 Kč / ks vč. DPH

Informace
Prodej řeziva a materiálů:
Tel: +420 475 225 585
Mob: +420 724 024 413
  
Stavebniny :
Mob: +420 721 328 693
 
Vazníky, dřevostavby, montáže:
Mobil: +420 602 435 222